The-importance-of-breakfast2

حذف وعده‌های غذایی به‌خصوص صبحانه و نهار به دلیل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌های درﺳﻲ و فعالیت‌های اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در ﻃﻮل روز ﻳﻚ رﻓﺘﺎر ﻏﺬاﻳﻲ ﺷﺎﻳﻊ بین نوجوانان است. تحقیقات نشان داده‌اند که 50 درصد دختران و پسران صبحانه نمی‌خورند و این در حالی است که با وجود مطلع بودن 89 درصد دانش آموزان از اهمیت صبحانه، تنها نیمی از آن‌ها صبحانه می‌خورند.

ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﻧﺨﻮردن ﻳﻜﻲ از ﻣﺸﻜﻼت ﺷﺎﻳﻊ دوران کودکی و نوجوانی بوده و مطالعات اثبات کرده‌اند، کودکانی که بدون خوردن صبحانه به مدرسه می‌روند کارایی و یادگیری لازم را ندارند. چراکه وعده صبحانه در پی طولانی‌ترین دوره گرسنگی در شبانه‌روز قرارگرفته و نخوردن آن و ﮔﺮﺳﻨﮕﻲ در ﻛﻼس درس ﻣﻮﺟﺐ ﭘﺎﺋﻴﻦ آﻣﺪن ﻗﻨﺪ ﺧﻮن و ﻧﺮﺳﻴﺪن ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺑﻪ ﻣﻐﺰ می‌شود ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ آن اﺧﺘﻼل در ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻐﺰ است. به بیانی دیگر در ﻧﺎﺷﺘﺎﻳﻲ کوتاه‌مدت، ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﻤﻮﺳﺘﺎﺗﻴﻚ بدن، ﮔﻠﻮﻛﺰ ﺧﻮن را در ﺳﻄﺤﻲ ثابت ﻧﮕﺎه می‌دارد تا به ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻐﺰ ﻟﻄﻤﻪ وارد ﻧﺸﻮد اما اﮔﺮ مدت‌زمان ﻧﺎﺷﺘﺎﻳﻲ طولانی‌تر ﺑﺎﺷﺪ، ﻧﮕﻬﺪاري قند خون در ﺳﻄﺤﻲ ﻛﻪ ﻣﻐﺰ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﺪ، دﺷﻮارﺗﺮ ﺷﺪه و ﻳﺎدﮔﻴﺮي و ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺣﻮاس ﻣﺨﺘﻞ می‌شود. صبحانه باید تأمین‌کننده 25 درصد از کل کالری روزانه فرد باشد که این در مورد یک فرد بالغ معادل 750 کیلوکالری است. در ﺻﻮرﺗﻲ که ﻧﺨﻮردن ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﺗﺪاوم ﻳﺎﺑﺪ و ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻋﺎدت شود ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻋﻮارض ﻓﻮق، ﻣﻮﺟﺐ ﻛﻤﺒﻮد درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﻣﻮردﻧﻴﺎز ﻓﺮد شده که در وعده‌های دیگر جایگزین ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و در نهایت منجر به ﻛﻤﺒﻮد وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ، ﻛﺎﻟﺮي و اﻣﻼح ﻣﻲ‌ﺷﻮد.

علاوه بر موارد فوق، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﺪﻳﺪ ﻧﺸﺎن داده‌اند، دانش‌آموزانی ﻛﻪ ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ نمی‌خورند ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻣﻌﺮض اﺿﺎﻓﻪ وزن و ﭼﺎﻗﻲ ﻗﺮار دارند به این صورت که ﻧﺨﻮردن ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ و ﻧﺎﺷﺘﺎﻳﻲ طولانی‌مدت ﻣﻮﺟﺐ اﻓﺖ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﺷﺪه و در ﻧﺘﻴﺠﻪ در وﻋﺪه ﻧﺎﻫﺎر ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮔﺮﺳﻨﮕﻲ و اﺷﺘﻬﺎي زﻳﺎد، ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺧﻮرده می‌شود که اﺿﺎﻓﻪ وزن و ﭼﺎﻗﻲ را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد. از سویی اخیراً بین نوجوانان، این باور غلط وجود دارد که نخوردن صبحانه موجب کاهش وزن می‌شود این در حالی است که انرژی مصرف‌شده در ابتدای روز کمترین تأثیر را بر وزن بدن داشته و وسوسه‌ی خوردن غذای پرکالری در طول روز را بیشتر می‌کند. از سویی دیگر ساندورک و همکاران در سال 2010 طی بررسی‌های خود متوجه شدند که پسران و دخترانی که هرگز صبحانه نمی‌خورند، فعالیت بدنی کم، وزن بیشتر و آمادگی قلبی_تنفسی کمتری دارند.

ﻣﻌﻤﻮﻻً داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻧﺪاﺷﺘﻦ وﻗﺖ را دﻟﻴﻞ ﻧﺨﻮردن ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﻋﻨﻮان می‌کنند. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻻزم اﺳﺖ تا اﻫﻤﻴﺖ ﻣﺼﺮف ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ و ﺗﺄﺛﻴﺮ آن در ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﺑﻪ داﻧﺶ آﻣﻮزان آﻣﻮزش داده ﺷﻮد. توصیه‌هایی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﺮف ﺷﺎم در ﺳﺎﻋﺎت اﺑﺘﺪایي ﺷﺐ، به‌موقع ﺧﻮاﺑﻴﺪن، زودﺗﺮ از ﺧﻮاب ﺑﻴﺪار ﺷﺪن و خوردن صبحانه به‌صورت دست جمعی می‌تواند اشتیاق آن‌ها را به صرف صبحانه بالا برده و این رفتار را به عادتی صحیح تبدیل کند که در بزرگ‌سالی نیز ادامه یابد. از سویی دیگر انتخاب خوراکی‌های خوش‌طعم و متنوع می‌تواند میل به غذا خوردن را به‌خصوص در صبح افزایش دهد و وظیفه والدین انتخاب خوراکی‌های متنوع از تمام گروه‌های غذایی، سالم و خوشمزه است.

در این میان، شرکت دنون سال‌هاست می‌کوشد تا در سرتاسر دنیا برای بهبود وضعیت سلامت و تغذیه افراد جامعه گام بردارد و در هر گروه سنی، فرهنگی، موقعیت اجتماعی و جغرافیایی اقداماتی اساسی انجام داده است. شرکت دنون لبنی پارس نیز با پشتوانه شرکت دنون جهانی می‌کوشد تا در کشور ایران، با تولید محصولات محبوب و سالم برای تمام اقشار جامعه و محصولاتی مختص کودکان برند دنت پاپ، با ترویج فرهنگ صبحانه خوردن و تغذیه سالم در راستای حفظ سلامتی جامعه قدم بردارد؛ بنابراین، با توجه به محبوبیت دنت پاپ در بین کودکان، شرکت دنون لبنی پارس، اقدام به توسعه خط تولید خود و تولید شیرهای طعم‌دار در دو طعم محبوب کاکائویی و موزی نموده‌است. شیرهای دنت پاپ از شیر نیم‌چرب تازه تولیدشده که به نسبت شیرهای پرچرب سالم‌تر بوده و با توجه به اینکه با ویتامین‌های A و D غنی‌شده، می تواند نه تنها انرژی مورد نیاز کودکان بلکه ویتامین‌های مورد نیاز آن‌ها را جهت حفظ و استحکام استخوان‌ها و دندان‌ها تامین کند.

شرکت دنون لبنی پارس امید دارد تا با تغذیه مناسب برای کودکان، جامعه‌ای سالم‌تر داشته باشد.

به اشتراک بگذارید