اهمیت صبحانه

حذف وعده‌های غذایی به‌خصوص صبحانه و نهار به دلیل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌های درﺳﻲ و فعالیت‌های اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در ﻃﻮل روز ﻳﻚ رﻓﺘﺎر ﻏﺬاﻳﻲ ﺷﺎﻳﻊ بین نوجوانان است.

تغذیه در مدرسه

دانش آموزان، آینده سازان جامعه هستند و در یکی از حساس‌ترین دوره‌های رشد خود به سر می‌برند.