قبل از اینکه پپی‌ھای قھرمان ما رو بشناسید اول باید بدونین اونا از کجا اومدن؟!

چرا اومدن و قراره روی زمین چه کار کنن؟!

آھا نمی دونستید اونا زمینی نیستن؟!

پس خوب گوش کنید؛

سیاره

ھزاران سال پیش روی زمین، بین تمامی ساکنانش جنگی درگرفت. حیوونا، رودخونه‌ھا، کوه‌ھا، جنگل‌ھا و آدم‌ھا ھمه با ھم وارد یه جنگ بزرگ شدن. ھمه‌ی آدم خوب‌ھا، حیوون خوب‌ھا، کوه خوب‌ھا و ... تلاش کردن که این جنگ رو متوقف کنن اما فایده‌ای نداشت. زمین تا مرز نابودی پیش‌رفت. ھمه جا ویرانه و تاریک شد و از بین رفت. زمین شبیه یه بیابون بی آب و علف شد.

سال‌ھا بعد ساکنان تازه زمین اون‌ھایی که از اون جنگ خونین جون سالم به در برده بودن تصمیم گرفتن دوباره زمین رو بسازن اما به مرور زمان موقع ساختن دوباره زمین متوجه یه مشکل بزرگ شدن. دیگه ھیچ موجود زنده‌ای نمی‌تونست خیال پردازی کنه ھمونطور که ھیچ‌کس دیگه رویایی نداشت تاوان بزرگ زمین برای اون جنگ فقط نابود شدنش نبود، بلکه محو شدن ابدی رویا بود. دیگه ھیچ‌کس رویایی نداشت و نمی‌تونست برای رویاش کاری کنه. زمین دوباره ساخته شد اما بی‌خیالپردازی و رویا.

سال‌ھا بعد اخترشناسی کشف کرد که رویاھا و خیال‌ھا تو اون جنگ طولانی یک روز تصمیم می‌گیرن از ذھن ھمه موجودات زمین خارج شن و برای اینکه از بین نرن به سیاره دیگه‌ای از کھکشان راه شیری مھاجرت کنن. اسم اون سیاره، سیاره پپی‌ھا بود. مردم زمین اون دانشمند رو مسخره کردن و حرفاش رو باور نکردن چرا که اون‌ھا دیگه حتی به کلمه رویا فکر نمی کردن چه برسه به اینکه رویایی داشته باشن.

این وسط فقط و فقط بچه‌ھا حرف اون دانشمند رو باور کردن و بچه‌ھای زمینی سال‌ھا منتظر یه معجزه، منتظر ساکنان سیاره پپی‌ھا موندن.

اما سیاره پپی‌ھا چطور سیاره‌ای است؟!

یک سیاره شاد شاد. فکر کنید ساکن جایی باشید که ھمه می‌تونن ھر چیزی که رویاشون است رو بھش برسن. یک جورایی انگار ھمه با رویاشون زندگی می‌کنن. در سیاره پپی‌ھا اگه رویات اینه که دانشمند‌شی با تلاش دانشمند می‌شی، اگه میخوای آدم باھوشی باشی حتما باھوش می‌شی، اگه رویات اینه که یه نقاش معروف شی با تلاش حتما نقاش معروفی می‌شی و اگه تو سرت خیال‌این باشه که یه ورزشکار مھم شی حتما می‌شی. تو سیاره پپی‌ھا ھمه رویاھای بزرگ دارن و این رو خوب می‌دونن که به ھر رویایی میشه رسید فقط اگه تلاش کنی.

تو سیاره پپی‌ھا ھمه دنبال رویاھاشون ھستن.

اما اولین پپی‌ھایی که به سیاره پپی‌ھا تو اون جنگ بزرگ زمین مھاجرت کردن قصه مھاجرتشون رو مثل یک راز سال‌ھا حفظ کردن و به کسی نگفتن. تا اینکه نسل جدید پپی‌ھا با کنجکاوی زیاد و سرک کشیدن توی کتاب‌ھای قدیمی سر از یه غار تو سیاره در آوردن که قصه مھاجرت اون‌ھا روی دیوارش کشیده‌شده بود.اون‌ھا پی به راز بزرگ سیاره شون بردن. فھمیدن این راز اونا رو بی‌قرار کرد. شعله کوچیکی که تو دلشون خاموش شده بود دوباره روشن شد.

پپی‌ھا تازه فھمیده بودن که سرزمین واقعی اونا زمینه، اما این رو خوب می‌دونستن که واسه بازگشتشون به زمین باید شرایط رو آماده کنن. اونا تو اولین قدم به سه پپی از بھترین پپی‌ھای سیاره ماموریت سفر به زمین دادند. ماموریت این پپی‌ھا سخت و طولانی بود؛

۱ -برن و ببینن تو زمین چه خبره؟!

۲ -با بچه‌ھای زمینی دوست شن و راز سیاره پپی‌ھا رو به اون‌ھا بگن

۳ -به بچه‌ھای زمینی بگن که مث پپی‌ھا رویاھاشون رو دنبال کنن

عملیات با رمز / Pop up your dream رویاھات رو دنبال کن شروع شد و سه پپی قھرمان ما به زمین اومدن....

دنت پاپ شکلاتی

او از دسته پپی‌ھای ورزشکار است. قھرمان چند دوره المپیک پپی‌ھا در تمامی رشته‌ھای ورزشی. سرحال ، قوی، شکست‌ناپذیر و البته خیلی خیلی مھربان. او از وقتی که یک پپی کوچک بود دلش می خواست قھرمان المپیک باشد و از ھمان زمان برای رویاش تلاش کرده است.

او قلب مھربانی دارد و از قدرت زیاد بدنی‌اش برای کمک به پپی‌ھای دیگراستفاده می‌کند. چرا اینقدر قوی ھست!؟ ماجرا ساده ست او یک پپی شکلاتی است و شکلات قدرتمندش کرده‌است. ماموریت او در زمین دنبال کردن بچه‌ھایی است که عاشق ورزشند. بچه‌ھایی که رویای تبدیل شدن به یک ورزشکار بزرگ را دارند. پپی شکلاتی الھام بخششان خواھد بود. مبارزه کنند، نترسند از شکست‌ھا و تا آخرین نفس تلاش کنند پپی شکلاتی مھربانترین پپی ماست.

دنت پاپ شکلاتی

دنت پاپ توت‌فرنگی

دنت پاپ توت فرنگی از گروه رویاپردازترین پپی‌ھای سیاره پپی است. آن قدر که تندیس رویاھا در بزرگترین شھر سیاره نیز از جنس توت‌فرنگی است.

او لطیف و مھربان و رویاپرداز است. از وقتی یک پپی کوچک بود دلش می‌خواسته ھنرمند شود.بین ھنرھا نقاشی را بیشتر از ھمه دوست دارد. باھوش و خلاق است اما خلاقیت مھم‌ترین ویژگی اوست چرا؟ چون او یک پپی توت‌فرنگی است و توت‌فرنگی ھمیشه خلاقیتش را بیشتر کرده‌است.

او به زمین آمده تا به بچه‌ھایی که خیلی خیلی خیال پردازند نشان بدھد که می‌توانند ھنرمند شوند. می‌توانند رویاھایشان را بنویسند، بسازند یا بکشند. در ضمن دنت پاپ توت‌فرنگی با سلیقه‌ترین و خوش لباس ترین پپی ماست.

دنت پاپ توت فرنگی

دنت پاپ موزی

دانشمند، مخترع و نابغه. از وقتی یک پپی بچه بود دست به آچار، میکروسکوپ و ... بود. ماجرای کشف اینکه پپی‌ھا از زمین مھاجرت کردند از تحقیقات خستگی‌ناپذیر او و کنجکاوی تمام نشدنی‌است پیدا شد. او عاشق اختراع کردن و رویای تبدیل شدن به یک دانشمند را داشته‌است.

نبوغ مھم‌ترین ویژگی اوست. او طراح و استراتژیست ماموریت پپی‌ھا به زمین است. به بچه‌ھای زمینی عاشق علم نشان می‌دھد که فقط کافی است رویاھایشان را دنبال کنند تا زمین را به جایی بھتر برای زندگی زمینی‌ھا تبدیل کنند. چرا؟ چون یک دنت پاپ موزی است. موز ھمیشه ذھن و فکر کردن او را تقویت کرده‌است.

دنت پاپ موزی ما قشنگ‌ترین عینک عالم را دارد.

دنت پاپ موزی