دنون در هر جای دنیا

در گذر سال‌ها دنون از مرز اروپا و آمریکا فراتر رفته و به آسیا ،آمریکای جنوبی و حتی آفریقا وارد شد. همچنین با تاسیس موسسه تحقیقات، دنون تلاش میکند که به صورت علمی در زمینه بهبود تغذیه‌ی سالم و حفظ سلامتی گامی اثربخش بر‌دارد.