فکرها میان و گاهی تمام روز با تو همراه میشن. این همراهی٬ داستانیه که میتونه پایان شیرینی داشته باشه.

پس بیا داستان رو با سفر به ذهن تو شروع کنیم.

#دنت_دیلایت

تمام روز به چی فکر می کنی ؟

دوست داری یه نگاه برات چه معنی خاصی داشته باشه؟

مهر

حمایت

دوستی

#دنت_دیلایت

دیلایت داری ؟

آره

نه هنوز

#دنت_دیلایت

#دنت_دیلایت#دنت_دیلایتیه تماس

یه رویا

یه خیال

یه دوست

یه پاداش

یه پیام

یه خیال

یه نگاه

یه دوست