تعهدات، آیین نامه‌ها و سیاست‌ها

خط‌ مشی‌های ما را در مورد موضوعات کلیدی سلامتی، جامعه، زمین و ذی نفعان را بیابید تا درباره رویکرد ایجاد ارزش پایدار دنون بیشتر بدانید.

آیین نامه کسب و کار دنون