جامعه

در سال 1972 در مارسی، آنتوان ریبو دیدگاه خود را در مورد نقش شرکت با بیان اینکه اهداف اقتصادی و اجتماعی به یکدیگر وابسته هستند توضیح داد.

این تفکر ناب سنگ بنای پروژه دوگانه اقتصادی اجتماعی Danone Daul Project را فراهم کرد.

بنابراین ما در تمامی کشورهایی که حضور داریم، خود را در مورد جامعه، زیست بوم و منابع مسئول می دانیم. از این رو از تمامی افراد و سازمان هایی که چاره ای برای مسائل و دغدغه مندی های مربوط به این چالش ها اندیشیده اند دعوت می کنیم تا ایده های خود را با ما به اشتراک بگذارند.

برخی از پروژه هایی که دنون به صورت داوطلبانه به حمایت جامعه محلی پرداخته است: